Tekniske bestemmelser

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING.

 

 

1.            Gyldighedsområde og definitioner m.v.

 

 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ø. Toreby Varmeværk A.m.b.A., i det

 følgende benævnt VÆRKET, er gældende for projektering, udførelse og ændring af

 varmeinstallationer ved tilslutning til værkets ledningsnet, samt for installation, drift og

 vedligeholdelse af varmeinstallationer.

 

1.2       

Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen er i det følgende

benævnt FORBRUGEREN.

 

1.3       

Aftalegrundlaget mellem VÆRKET og FORBRUGEREN er fastlagt gennem såvel

"Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" som nærværende "Tekniske

 bestemmelser for fjernvarmelevering".

 

1.4 

 INSTALLATØREN er den person, der i henhold til bestemmelserne i punkt 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

 

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER.

 

2.          Etablering af fjernvarmetilslutning.

 

2.1      

 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til

 VÆRKET af ejeren af ejendommen eller en af ejeren bemyndiget person med oplysninger

 om ejendommens størrelse/ varmeeffektbehov og beliggenhed.

 

2.2      

Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens

hovedhaner, benævnes i det følgende som "stikledningen".

 

2.3       

Ved nybygninger placeres stikledningen efter nærværende "Tekniske bestemmelser for

fjernvarmelevering.                                

 

 For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem ejeren eller dennes bemyndigede og

 værkets repræsentant.

 

INSTALLATIONSBESTEMMELSER.

 

3.          Udførelse af installationsarbejde

 

3.1        Arbejder på ejendommens varmeinstallation skal udføres af firmaer med autorisation som

 VVS-installatør i henhold til lov nr. 206 af 27. marts 2000 eller en af VÆRKET autoriseret

 fjernvarmeinstallatør.  

 

3.2        Varmeinstallationer, der tilsluttes værkets ledningsnet, skal projekteres og udføres i

overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og

standarder, samt de krav der er indeholdt i værkets almindelige og tekniske

 leveringsbestemmelser, jf. 5.2.                         

 Er installationerne ikke projekteret og udført i forbindelse med ovenstående, kan VÆRKET

kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er VÆRKET af

sikkerhedsmæssige grunde berettiget til at nægte installationerne tilsluttet.

 

3.3        Såfremt der installeres komponenter, som i forhold til værkets driftsbestemmelser (se afsnit 

 11) kræver andre tryk- eller temperaturforhold er værket ikke forpligtet til at ændre sine

 driftsforhold.

 

4.          Etablering af målerudstyr.

VÆRKET udleverer til INSTALLATØREN måleudstyr og/eller passtykke.

 

4.2        

VÆRKET meddeler installatøren målerens placering.

 

5.          Projektering og udførelse af varmeinstallationer.

 

5.1        Dimensioneringsgrundlag.

  Varmeinstallationer dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på mellem

  60 og 82 grader C og en gennemsnitsafkøling over et forbrugsår på ikke mindre end

  30 grader C.  Desuden må returtemperaturen ikke på noget tidspunkt være over 50 grader C.

 

5.2.       Projektering og udførelse af varmeinstallationer

 Enhver varmeinstallation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til

 enhver tid gældende lovgivning.

 Der må ikke anvendes gennemstrømningsvandvarmere.

 På udgivelsestidspunktet er endvidere følgende bestemmelser gældende på området:

 

-Nærværende ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”.

-DFF-vejledning- Brugerinstallationer.

-Bygningsrelementerne

-Dansk ingeniørforenings ”Regler for beregning af bygningers varmetab”. (DS418)

-Dansk ingeniørforenings ”Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende

 Medium”. (DS 469)

-Dansk ingeniørforenings ”Norm for vandinstallationer”. (DS 439)

-Dansk ingeniørforenings ”Norm for termisk isolering af tekniske installationer”.

 (DS 452).

-Arbejdstilsynets ”Forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg” og ”Forskrifter for

 ufyrede varmtvandanlæg”

 

 Hvor natsænkningsanlæg anvendes skal forbrugerens natsænkningsanlæg frakobles ved en

 udetemperatur på under -5 grader C. Dette krav begrundes med, at forbrugerens

 varmebehov ved opstart til normal rumtemperatur erfaringsmæssigt kan overstige den

 varmeffekt der er abonneret på. En overskridelse af den abonnerede effekt fra mange

 forbrugere kan medføre, at værket må indsætte ekstra kedelkapacitet til at dække den ekstra

 spidsbelastning, hvilket kan medføre stærkt forøgede driftsomkostninger for VÆRKET (og

i sidste instans forbrugerne).

 

Boligforeninger og andre større forbrugere træffer aftaler med VÆRKET, som tilgodeser

ovennævnte problemstilling.

            

 

6.          Tilslutningsarrangement.

 

6.1 Tilslutningsarrangementet, som forbinder fjernvarmeforsyningen med forbrugerens

 varmeinstallation, skal principielt udføres som vist på værkets principdiagrammer.

 

 

6.2        VÆRKET anviser i hvert enkelt tilfælde hvilken tilslutnings- og varmeinstallation, der 

 tillades anvendt. Afvigelser fra disse vil kun undtagelsesvis kunne accepteres af VÆRKET,      

 og kun såfremt særlige forhold taler herfor.

 

6.3        Hvis en ejendom ønsker eller anvender supplements-fyr (f.eks. brændefyr), kan dette kun

tillades, hvis der samtidig installeres en varmeveksler. 

 

7           Interne rørledninger.

7.1        Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med ”Norm for varmeanlæg

med vand som varmebærende medium” (DS 469)

 

Medierørene skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de

maksimalt forekommende tryk og temperaturer.

 

Stålrør kan samles med gevindsamlinger, svejsesamlinger eller flangesamlinger.

 Kobberrør kan samles ved hårdlodning eller klemringsfitting. Plastrør samles med

 preskoblinger eller klemringsfittings.

 Skjulte, ikke udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfrie og have en

 bestandighed og funktionsstabilitet, der svarer til de bygningsdele, hvori de er

 Indbygget.

 

 Skjulte rørledninger i stål må kun samles ved svejsning. Skjulte kobberrør må kun

 samles ved hårdlodning. Der må ikke anvendes samlinger i skjulte plastrørsledninger.

 

  Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal, ved direkte fjernvarmetilslutning

  (uden varmeveksler) udføres i prærør i samme type eller tilsvarende kvalitet som

   fjernvarmestikledningen.

 

7.2         Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansions-

 bevægelser samt for udluftning og aftapning i fornødent omfang.

 Aftapninger skal forsynes med prop eller slutmuffe med kæde.

 

8            Specielle anlæg.

 

8.1         Tilslutning af specielle anlæg, f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier

 samt virksomheder med et særligt stort behov for varmt brugsvand og/ eller

 ventilation, skal i hvert tilfælde aftales nærmere med VÆRKET af hensyn

  til dimensionering af stikledning og måler.

 

9.           Isolering.

 

9.1         I henhold til Bygningsreglementerne skal varmeinstallationer, herunder rørledninger

og beholdere, isoleres mod varmetab efter ”Dansk Ingeniørforenings norm for termisk

 isolering af tekniske installationer”.

                

 

10.         Trykprøvning og idriftsættelse.

 

10.1       Enhver nytilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation, der tilsluttes direkte, 

 skal af INSTALLATØREN trykprøves inden tilslutning til VÆRKET.

 Samlinger på rørledninger må ikke isoleres, indmures eller på anden måde tildækkes

 før trykprøve er foretaget.

 

 

10.2       Prøvetrykket skal generelt være mindst 1,5 gange det højest forekommende tryk

 (dynamisk+statisk) i værkets forsyningsledninger. I øvrigt skal Arbejdstilsynets til

 enhver tid gældende forskrifter om trykprøvning følges.

 Trykket i forsyningsledninger kan stige til 4 bar. Prøvetrykket skal derfor for

 varmeinstallationer der tilsluttes direkte, generelt være mindst 6 bar.

 

10.3        Ved trykprøve skal pasrør for måler være monteret.

 

10.4       

Trykprøve foretages i overværelse af  en repræsentant fra VÆRKET. Såfremt denne

 i forbindelse med trykprøven bliver bekendt med fejl og mangler i øvrigt ved varme-

 installationen, er repræsentanten forpligtet at påtale disse. Med værkets overværelse

 af trykprøve påtager VÆRKET sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen, ud

 over det ansvar, man kan ifalde efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

 

Ejendommens tilslutning til VÆRKET er betinget af, at påtalte fejl og mangler er

udbedret.          

     

10.5         Inden idriftsættelse og efter reparationsarbejder på en varmeinstallation skal denne

grundigt gennemskyldes.

Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen bør normalt ske med fjernvarmevand

 gennem fremløbsledningen.

 

10.6         Det påhviler INSTALLATØREN i forbindelse med afleveringen at sørge for en

omhyggelig indregulering af varmeinstallationen, således at optimal afkøling af

fjernvarmevandet opnås, og at instruere FORBRUGEREN om varmeinstallationens

      %